Wsparcie osób z niepełnosprawnością

Usługi BON

Alternatywne formy wsparcia

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062 tj.) wprowadziła nowy fundusz celowy pod nazwą Fundusz Dostępności, przeznaczony na realizację zadań polegających na wsparciu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Doposażenie budynków UWM

Jednym z wielu zadań Biura ds. Osób Niepełnosprawnych jest likwidacja barier architektonicznych/instytucjonalnych, barier komunikacyjnych i edukacyjnych. Na niniejszej stonie umieszczane będą informacje o zrealizowanych zadaniach związanych z likwidacją barier.

Opiekunowie wydziałowi

Na każdym Wydziale Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie powołani zostali Wydziałowi Opiekunowie Studentów Niepełnosprawnych. Wszelkie zapytania związane bezpośrednio z kształceniem na danym wydziale (specyfika poszczególnych kierunków, zmiana formy zaliczeń/egzaminów itp.) należy kierować do wymienionych poniżej osób.

Rzecznik ds. Równości Szans

Rzecznik ds. Równości Szans zajmuje się przypadkami nierównego traktowania m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie czy poglądy polityczne.