Asystent studenta niepełnosprawnego

Ze wsparcia asystenta studenta z niepełnosprawnością w UWM w Olsztynie mogą korzystać osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 1. posiadający uregulowany status studenta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia,
 2. legitymujący się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub dokumentem równoważnym, wystawiony przez uprawniony organ,
 3. w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji wynikającej ze stanu zdrowia, wymagające pomocy drugiej osoby,
 4. nie przebywające na długoterminowym urlopie od zajęć.

Osoby biorące udział w procesie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na dowolny kierunek na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia – pomoc asystenta, w chwili zmiany statusu w IRK z „zakwalifikowany na studia” na „przyjęty na studia”.
 
Zakres wsparcia asystenta studenta z niepełnosprawnością:

 1. asysta w drodze z miejsca zamieszkania na zajęcia dydaktyczne odbywane w Uczelni i z powrotem, przy czym dotyczy to wyłącznie studentów z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie kampusu uniwersyteckiego oraz w granicach administracyjnych miasta Olsztyna,
 2. asysta podczas przemieszczania się pomiędzy budynkami i salami dydaktycznymi,
 3. pomoc studentowi z niepełnosprawnością podczas zajęć ujętych w harmonogramie studiów w semestrze, na który przyznano wsparcie np. w formie sporządzania notatek z zajęć, w przypadku gdy student, z uwagi na niepełnosprawność, nie jest w stanie wykonać ich samodzielnie, itp.,
 4. adaptacja materiałów dydaktycznych (zmiana formy materiałów dydaktycznych z pisemnej na głosową, z głosowej na pisemną, itp.), jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj niepełnosprawności studenta,
 5. wsparcie podczas korzystania z zasobów czytelni, bibliotek np. w wypożyczaniu niezbędnych do nauki książek lub gromadzeniu materiałów dydaktycznych,
 6. dopełnianie w imieniu studenta wszelkich formalności administracyjnych związanych z tokiem studiów,
 7. asysta podczas wyjazdów studyjnych lub edukacyjnych odbywających się w ramach kształcenia na Uczelni,
 8. asysta w czasie odbywania przez studenta praktyk.

Asystenci nie świadczą usług w zakresie czynności samoobsługowych i fizjologicznych.
Asystenci nie opracowują notatek za studenta, a jedynie dostosowują ich formę do indywidualnych potrzeb studenta wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
Więcej informacji w załączniku Zasady udzielania wsparcia asystenta.

Osoba do kontaktu:
Dorota Opolska, tel. 89 523 38 66, e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Oczapowskiego 12B, pok. S2/106, 10-719 Olsztyn