Deklaracja dostępności Strony Internetowej Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UWM

Uniwersytet Warmińsko Mazurski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Prószyński,.
 • E-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl
 • Telefon: 895233860

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Mateusz Dampc
 • Adres: ul. R. Prawocheńskiego 9 10-720 Olsztyn, pokój nr 117, piętro I
 • E-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl
 • Telefon: 511 863 274

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres

ul. Oczapowskiego 12B
10–719 Olsztyn

Budynek Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bryła S2, I piętro). Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jak do nas trafić?

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami znajduje się na antresoli (1 piętro) Biblioteki Uniwersyteckiej pokoje numer 106 oraz 105 w bryle S2. Dojazd liniami autobusowymi do przystanku Centrum Konferencyjne z kierunku Stary Dwór lub Słoneczny Stok (autobusy nr 103, 109, 130, 309). Wejście główne do Biblioteki znajduje się od strony ul Oczapowskiego, wejście przez schody lub pochylnię dla wózków inwalidzkich. Drzwi główne rozsuwane automatycznie. Wejście boczne od strony przystanku autobusowego przy ul. Dybowskiego (automatycznie otwierane drzwi – uwaga ograniczony dostęp – wyrób kartę magnetyczną lub zadzwoń dzwonkiem do portierni)

Po wejściu przez wejście główne po lewej stronie znajdziesz szatnie, na wprost schody na 1 piętro gdzie znajduje się BON , skręcając lekko w prawo dojście do wypożyczalni, oraz toalet, po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się portiernia. Wejście do wind przez drzwi z ograniczonym dostępem (poproś portiernię o otwarcie drzwi lub wyrób kartę magnetyczną do otwierania drzwi).

W budynku Biblioteki zainstalowano system orientacji w przestrzeni Totupoint, nad pokojem S2/106 BON znajduje się jeden beacon Totupoint.

Informacje dodatkowe

Osoby Głuche posługujące się Polskim Językiem Migowym mogą kontaktować się w sprawach dotyczących studiów na UWM za pomocą aplikacji Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl oraz za pomocą komunikatora Messenger: Barbara Parda lub Diana Kirakowska