Zapytanie ofertowe – wsparcie osób w spektrum

Zamówienie na świadczenie usługi koordynacji wsparcia edukacyjnego studentów UWM w Olsztynie będących osobami w spektrum autyzmu

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie zwraca się do Państwa z prośbą o zapoznanie się przedstawionym poniżej przedmiotem zamówienia.

W przypadku zainteresowania ofertą proszę o następujące informacje:

  1. Wskazanie ceny za godzinę świadczenia usługi
  2. Informacja o posiadanym doświadczeniu w zakresie wspierania studentów

oraz przesłanie swojej oferty na adres:  dorota.filip@uwm.edu.pl do dnia 27.12.2023 r.

Złożone oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:

cena – 20%,

doświadczenie – 80%

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa koordynacji wsparcia edukacyjnego studentów w spektrum autyzmu w UWM w Olsztynie w roku 2024 (01.01.2024– 31.12.2024).

Zakres i warunki realizacji usługi:

Wsparcie ma na celu poprawę funkcjonowania studentów w spektrum autyzmu w środowisku akademickim poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych.

Miejsce świadczenia usługi:

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 12 B p. S2/105 lub inne wskazane przez zamawiającego lub zdalnie za zgodą zamawiającego.

Obowiązki Koordynatora:

– prowadzenie dyżurów i konsultacji indywidualnych w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, bądź zdalnie;

– prowadzenie konsultacji indywidualnych i spotkań grupowych dla studentów oraz pracowników UWM mających kontakt ze studentami w spektrum autyzmu;

– współpraca z BON w zakresie rekomendacji i zaleceń dotyczących adekwatnych form wsparcia poprzez zastosowania racjonalnych dostosowań w procesie kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami lub/i z trudnościami w uczeniu się;

– aktywny udział w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach i innych wydarzeniach oraz inicjatywach realizowanych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;

– organizacja w roku akademickim 2 szkoleń/spotkań/warsztatów podnoszących świadomość w zakresie wsparcia studentów z zaburzeniami w spektrum autyzmu dla pracowników uczelni i środowiska akademickiego;

– prowadzenie konsultacji / organizacja spotkań / przewodzenie mediacjom z pracownikami uczelni w celu rozwiązywania bieżących problemów związanych z procesem kształcenia studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

– reprezentowanie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia na konferencjach, debatach oraz innych wydarzeniach dotyczących ww. tematyki (rozliczenie delegacji na podstawie odrębnej umowy);

– upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki studentów z zaburzeniami
w spektrum autyzmu w środowisku akademickim.

– wsparcie merytoryczne w zatrudnianiu asystentów tzw. „Body-ch”, którzy wspomagać będą proces dydaktyczny poprzez pomoc w organizacji edukacji (zapisy na przedmioty, plan studiów, sprawy administracyjne itd.);

– poruszane w kwestii studentów zagadnienia gwarantują poufność;

– udzielanie wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb;

sporządzanie niezbędnych raportów, statystyk, sprawozdań uzgodnionych z Kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia;

– uczestniczenie w spotkaniach zespołu Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (nie rzadziej niż raz w miesiącu)

Wsparcie świadczone studentom:

•     kształtowanie umiejętności skutecznej komunikacji; podnoszenie kompetencji społecznych

•     wsparcie w efektywnym porządkowaniu organizacji dnia związane z funkcjonowaniem w uczelni;

•     wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów;          

•     budowanie wiary we własne możliwości;

•     pośrednictwo i przewodzenie mediacjom w kontaktach z wykładowcami;

•     udział w zespołach roboczych bądź innych strukturach podejmujących decyzje w sprawie studentów

Pomoc świadczona pracownikom uczelni:

•     kształtowanie umiejętności skutecznej komunikacji ze studentami w spektrum;

•     mediacje – wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów, w szczególności pomiędzy pracownikiem UWM w Olsztynie a studentem;

•     współpraca z kadrą dydaktyczną oraz pracownikami administracyjnymi uczelni;

•     analiza możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań podczas realizacji programu studiów;

Informacje pozostałe:

– warunki zatrudnienia – umowa zlecenie;

– okres realizacji umowy – 01.01.2024 – 31.12.2024;

– czas pracy rozliczany będzie na podstawie wykazanej ewidencji przepracowanych godzin;

– miejsce stacjonarnych konsultacji indywidualnych – Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami lub inne miejsce wyznaczone na terenie Uniwersytetu bądź zdalnie online;

– miejsce szkoleń i warsztatów – UWM w Olsztynie lub inne wyznaczone przez BON miejsce – wyjazdy rozliczane będą na podstawie odrębnych umów o zwrot kosztów podróży/Delegacji;

Kryteria wyboru osoby na to stanowisko:

– kryteria oceny: 20% cena, 80% doświadczenie

– weryfikacja oferty podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Termin składania ofert: do 27 grudnia 2024 roku (oferta cenowa wraz z wymaganymi dokumentami)

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Wymagania wobec Wykonawcy:

Dokumenty:

–  CV;

–  dyplom ukończenia studiów wyższych;

– dokumenty poświadczające kwalifikacje i kompetencje związane z opisem przedmiotu zamówienia usługi;

– potwierdzenie doświadczenia w pracy z osobami lub na rzecz osób ze spektrum autyzmu (np. referencje, umowy, zaświadczenia);

Wymagania:

– znajomość zagadnienia problematyki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

– znajomość działań i trendów dotyczących edukacji i funkcjonowania osób z zaburzeniami w spektrum autyzmu w Polsce i na świecie;

– znajomość struktury uczelni i wewnętrznych uregulowań prawnych uczelni związanych z procesem kształcenia;

– poufność. Działanie zgodne z Rozporządzeniem (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE);

– znajomość topografii uczelni.

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

tel.: 89 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl