Zapytanie ofertowe – wsparcie psychologiczne

Zamówienie na świadczenie usługi wsparcia psychologicznego na rzecz studentów UWM w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnością 01.01.2024 – 30.06.2024

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie zwraca się do Państwa z prośbą o zapoznanie się przedstawionym poniżej przedmiotem zamówienia.

W przypadku zainteresowania ofertą proszę o następujące informacje:

  1. Wskazanie ceny za godzinę świadczenia usługi
  2. Informacja o posiadanym doświadczeniu w zakresie wspierania studentów

oraz przesłanie swojej oferty na adres:  dorota.filip@uwm.edu.pl do dnia 28.12.2023 r.

Złożone oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:

cena – 10%,

doświadczenie – 50%

rozmowa kwalifikacyjna – 40%

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnością w UWM w Olsztynie.

Zakres i warunki realizacji usługi:

–           Miejsce świadczenia usługi: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UWM

w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 12 B p. S2/106 lub inne wskazane przez zamawiającego bądź zdalnie online.

–           Pomoc psychologiczna świadczona w ramach wsparcia psychologicznego w BON UWM w Olsztynie nie jest leczeniem. Może stanowić jego uzupełnienie skoncentrowane na poprawie funkcjonowania w środowisku akademickim

i wyrównywaniu szans edukacyjnych.

–           Porady udzielane w formie ustnej, z gwarancją zachowania poufności.

–           Psycholog nie udziela porad z zakresu medycyny (nie wypisuje recept, nie diagnozuje chorób).

–           Wsparcie psychologiczne udzielane w roku akademickim (od stycznia do  czerwca).

–           Wsparcie psychologiczne udzielane w formie konsultacji indywidualnych

i spotkań grupowych.

–           Spotkania grupowe/ szkolenia/ warsztaty co najmniej dwa, a w przypadku zachodzącej potrzeby, częściej.

–           Reagowanie na bieżąco w sytuacjach trudnych, niezaplanowanych.

–           Poza indywidualnym i grupowym wsparciem studentów UWM, do zadań psychologa należy również upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego w środowisku akademickim.

– Współpraca z BON w zakresie rekomendacji i zaleceń dotyczących adekwatnych form wsparcia poprzez zastosowania racjonalnych dostosowań w procesie kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami lub/i z trudnościami w uczeniu się.

– Przeprowadzenie od dwóch do ośmiu szkoleń / warsztatów / superwizji tematycznych / wykładów szkoleniowych (w zakresie dysfunkcji psychicznych w edukacji na poziomie wyższym) dla kadry pracowniczej i społeczności akademickiej podczas roku akademickiego.

– Sporządzanie niezbędnych raportów, statystyk, sprawozdań uzgodnionych z Kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia.

– Uczestniczenie w spotkaniach zespołu Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Wsparcie psychologiczne udzielane w BON UWM w Olsztynie obejmuje:

Wstępne diagnozowanie zgłaszanych problemów.

Ocenę stanu psychicznego.

Porady psychologiczne w zakresie:

-kształcenia umiejętności skutecznej komunikacji,

-kształcenia umiejętności rozwiązywania konfliktów,

-kształtowania umiejętności radzenia sobie z emocjami, z trudnościami, ze stresem,

-kształtowania umiejętności radzenia sobie z trudnościami w nauce (np. trudności

z zapamiętywaniem), budowania wiary we własne możliwości.

Pomoc osobom będącym w kryzysie (przeżywających rozterki, doświadczających istotnej straty, odczuwających zniechęcenie wobec siebie i innych, doświadczających zmian w życiu, będących w konflikcie z osobami bliskimi).

Pomoc w budowaniu właściwej samooceny, motywacji do działania.

INFORMACJE POZOSTAŁE:

– warunki zatrudnienia – umowa zlecenie,

– okres realizacji umowy – 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r.

czas pracy rozliczany będzie na podstawie ewidencji przepracowanych godzin na podstawie wykazanej ewidencji przepracowanych godzin;

– miejsce konsultacji indywidualnych – Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami lub inne miejsce ustalone za porozumieniem stron lub jeśli wymagać tego będzie sytuacja online.

– miejsce spotkań grupowych – UWM w Olsztynie lub inne wyznaczone przez Zamawiającego miejsce

– ewentualne wyjazdy rozliczane będą na podstawie odrębnej umowy o zwrot kosztów podróży/Delegacji

Kryteria wyboru osoby na to stanowisko:

– kryteria oceny: 10 % cena 50% doświadczenie, 40% rozmowa kwalifikacyjna,

– cena za jedną godzinę pracy została ustalona w kosztorysie własnym.

Termin składania ofert: do 16 grudnia 2023 roku (oferta cenowa wraz

z wymaganymi dokumentami)

Wymagane dokumenty:

– cv i list motywacyjny

– dyplom ukończenia studiów psychologicznych

– potwierdzenie doświadczenia w pracy polegającej na wsparciu psychologicznym osób z niepełnosprawnościami (np. referencje, zakres umowy) – minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi (kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania)

– oświadczenie o niekaralności

Wymagania:

– dyspozycyjność

– zaangażowanie

– wskazanie rozwoju kompetencji psychologicznych (np. specjalizacje, staż/e pracy)

– znajomość struktury uczelni i wewnętrznych uregulowań prawnych uczelni związanych z procesem kształcenia;

– poufność. Działanie zgodne z Rozporządzeniem (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE);

– znajomość topografii uczelni;

Wymagania pozostałe:

– znajomość Regulaminu wsparcia psychologicznego dla studentów UWM

w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnością

– znajomość organizacji studiów na UWM w Olsztynie

– znajomość Regulaminu studiów w szczególności zapisów dotyczących rozwiązań alternatywnych dla studentów z niepełnosprawnościami.

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

tel.: 89 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl