Asystent dydaktyczny – Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na planowane świadczenie  usługi asysty dydaktycznej/wspomagającej studentów, doktorantów oraz pracowników prowadzących działalność naukową w UWM w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnością  na rok 2024
(01.01.2024 do 31.12.2024)


Zakłada się wyliczenie kosztów całości zamówienia przy założeniu maksymalnej kwoty wynagrodzenia za godzinę pracy nie przekraczającą 35 zł brutto  (słownie: trzydzieści pięć złotych brutto) przy średniej realizacji od 20 do 60 godzin w miesiącu.

Usługa wsparcia asystenta dla jednego studenta z niepełnosprawnością realizowana będzie przez 6 miesięcy roku akademickiego, 2023/2024 i trzy miesiące roku akademickiego 2024/2025 r.
W uzasadnionych przypadkach osoba z niepełnosprawnościami może ubiegać się o wsparcie asystenta w jednym z miesięcy wakacyjnych, w którym wymagana jest realizacja praktyki wynikająca z programu studiów, odbycie konferencji naukowej lub przeprowadzenie niezbędnych badań naukowych.

Zakres i warunki realizacji usługi:

Usługa obejmuje określoną miesięczną liczbę godzin, rodzaj i miejsce wsparcia oraz uszczegółowiony zakres wsparcia osoby z niepełnosprawnością.


Najczęściej pożądana jest pomoc w:

 • dostosowaniu materiałów dydaktycznych do indywidualnych potrzeb studentów z niepełnosprawnością, np. nagrywanie treści notatek na urządzenia rejestrujące głos, czytanie na głos, druk powiększony, redakcja i korekta tekstu,
 • opisywanie treści prezentowanych podczas zajęć w przypadku, gdy ze względu na rodzaj niepełnosprawności treści w formie przekazywanej przez prowadzącego są niedostępne studentowi,
 • pomoc studentowi z niepełnosprawnością podczas korzystania z zasobów bibliotecznych (wypożyczanie książek, czytanie, kserowanie),
 • wsparcia w przemieszczaniu się studenta z niepełnosprawnością (osoby niewidome, mające trudności w chodzeniu, poruszające się przy pomocy sprzętów specjalistycznych, np.  laska, kule, wózki inwalidzkie różnego typu np. aktywny, sportowy lub elektryczny),
 • pomocy asystenta w procesie prowadzenia badań naukowych w sytuacji, jeśli ich przeprowadzenie jest niezbędne i przekracza możliwości psychomotoryczne osoby korzystającej ze wsparcia.
 • zapoznanie studenta z organizacją przestrzenną miejsc, w Uczelni (orientacja przestrzenna),
 • asysta podczas wykonywania czynności administracyjnych związanych z procesem kształcenia (np. wizyty w dziekanacie rektoracie, kontakt z wydziałowym opiekunem osób z niepełnosprawnościami itp.),
 • współpraca z wykładowcami odnośnie do problemów w komunikowaniu się w trakcie nauki, zaliczeń i podczas sesji,
 • asysta podczas dopełniania spraw związanych z kształceniem i organizacją pracy studenta na danym kierunku bądź wydziale,
 • pomoc w organizacji zajęć  lub spotkań zdalnych,
 • i inne niezbędne zgłaszane przez osobę z niepełnosprawnościami.

Rodzaj świadczonego wsparcia zależy od indywidualnych potrzeb każdego studenta składającego wniosek o pomoc asystenta.

Minimalna liczba godzin przyznanego wsparcia studentowi z niepełnosprawnością wynosi 20 godzin, maksymalna 60 godzin wsparcia w miesiącu.

Godziny pracy asystenta nie są stałe, zależą od zgłaszanych przez studentów potrzeb. Uzależnione są od harmonogramu zajęć studenta z niepełnosprawnościami, godzin zajęć dydaktycznych oraz trybu studiów. Możliwa jest praca w godzinach późniejszych, w zależności od rodzaju studiów, planu zajęć studentów, jak również z bieżących potrzeb zgłaszanych ze strony studentów z niepełnosprawnością. Jedna osoba może świadczyć usługę maksymalnie trzem studentom.

Zakres pracy asystenta obejmuje wyłącznie wsparcie w zakresie dydaktyki, zajęć sportowych studentów z niepełnosprawnością, praktyk, objętych planem studiów, uczestnictwie w kołach zainteresowań, konferencjach naukowych.  Inne rodzaje zajęć nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu łącznej liczby godzin pracy asystenta.

Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie, okres pracy rozliczany będzie na podstawie ewidencji przepracowanych godzin wskazanych przy rozliczeniu miesięcznym. Kandydat wyłoniony zostanie na podstawie oceny informacji zawartych w CV (doświadczenie 80 %, inne 20 % ) oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagania stawiane kandydatom

 1. Wykonawca powinien być osobą posiadającą dobry stan zdrowia pozwalającym na świadczenie usługi
 2. Powinien cechować się dyspozycyjnością, komunikatywnością, odpowiedzialnością,  punktualnością, dyskrecją i spostrzegawczością,
 3. Predyspozycjami oraz umiejętnościami w odniesieniu do charakteru udzielanego wsparcia
 4. Posiadać doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
 5. Wykonawca powinien znać topografię Uczelni oraz organizację studiów na UWM
  w Olsztynie,
 6. Wykonawca winien zachować poufność oraz działać zgodnie Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie 679/2016/UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane dalej RODO).
 7. Wykonawcę obowiązują wewnętrzne regulacje prawne Zasady udzielania studentom
  z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
  , zamieszczone w Zarządzeniu Rektora Nr 26/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
 8. Do obowiązku wykonawcy należy sporządzanie miesięcznych kart czasu pracy według określonego wzoru. Do czasu pracy nie wlicza się czasu potrzebnego na sporządzenie miesięcznych kart czasu pracy.

 Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Zamawiający podpisze umowę zlecenie z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium punktowego  przyjętego w zapytaniu.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się przez telefon, po otrzymaniu dokumentów oferenta.
 3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana oraz poinformuje o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy.

Miejsce świadczenia usługi:  Uniwersytet Warmińsko –Mazurski w Olsztynie

Składanie ofert drogą elektroniczną na adres dorota.opolska@uwm.edu.pl do: I tura do 29.12.2023 r. do godziny 11.00, II tura do 13 stycznia 2024 r. do godziny 11.00, III tura do 31stycznia 2024 r. do godziny 11.00.