Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usług asystenckich

Olsztyn 03.01.2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na planowane świadczenie  usług asystenckich na rzecz studentów/doktorantów UWM w Olsztynie będących osobami
z niepełnosprawnościami w roku 2022 (01.01.2022 do 31.12.2022)

Zakłada się wyliczenie kosztów całości zamówienia przy założeniu maksymalnej kwoty wynagrodzenia za godzinę pracy nie przekraczającą 25 zł przy średniej realizacji od 20 do 40 godzin w miesiącu.

Usługa wsparcia asystenta dla jednego studenta z niepełnosprawnością realizowana będzie przez 6 miesięcy roku akademickiego, 2021/2022 i trzy miesiące roku akademickiego 2022/2023 i ewentualnie jeden miesiąc praktyk zapewnionych programem studiów.

 

Zakres i warunki realizacji usługi:

Usługa obejmuje określoną miesięczną liczbę godzin, rodzaj i miejsce wsparcia oraz uszczegółowiony zakres wsparcia osoby z niepełnosprawnością.


Najczęściej pożądana jest pomoc w:

 • dostosowaniu materiałów dydaktycznych do indywidualnych potrzeb studentów z niepełnosprawnością, np. nagrywanie treści notatek na dyktafon, czytanie na głos, druk powiększony, redakcja i korekta tekstu,
 • opisywanie treści prezentowanych podczas zajęć w przypadku, gdy ze względu na rodzaj niepełnosprawności treści w formie przekazywanej przez prowadzącego są niedostępne studentowi,
 • pomoc studentowi z niepełnosprawnością podczas korzystania
  z zasobów bibliotecznych (wypożyczanie książek, czytanie, kserowanie),
 • wsparcia w przemieszczaniu się studenta z niepełnosprawnością (osoby niewidome, mające trudności w chodzeniu),
 • zapoznanie studenta z organizacją przestrzenną miejsc, w Uczelni (orientacja przestrzenna),
 • asysta podczas wykonywania czynności administracyjnych związanych z procesem kształcenia (np. wizyty w dziekanacie
 • rektoracie, kontakt z wydziałowym opiekunem osób z niepełnosprawnościami itp.),
 • współpraca z wykładowcami odnośnie do problemów w komunikowaniu się w trakcie nauki, zaliczeń i podczas sesji,
 • asysta podczas dopełniania spraw związanych z kształceniem i organizacją pracy studenta na danym kierunku bądź wydziale,
 • pomoc w organizacji zajęć zdalnych,
 • i inne niezbędne zgłaszane przez studenta.

Rodzaj świadczonego wsparcia zależy od indywidualnych potrzeb każdego studenta składającego wniosek o pomoc asystenta.

Minimalna liczba godzin przyznanego wsparcia studentowi z niepełnosprawnością wynosi 20 godzin, maksymalna 40 godzin wsparcia w miesiącu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dodatkowego przyznania godzin i wydłużenia czasu pracy do 60 godzin.

 

Godziny pracy nie są stałe, zależą od zgłaszanych przez studentów potrzeb, uzależnione są od harmonogramu zajęć studenta z niepełnosprawnościami, godzin zajęć dydaktycznych oraz trybu studiów.

Możliwa jest praca w godzinach późniejszych, w zależności od rodzaju studiów, planu zajęć studentów, jak również z bieżących potrzeb zgłaszanych ze strony studentów
 z niepełnosprawnością. Jedna osoba może świadczyć usługę maksymalnie trzem studentom.

Zakres pracy asystenta obejmuje wyłącznie wsparcie w zakresie dydaktyki, zajęć sportowych studentów z niepełnosprawnością, praktyk, objętych planem studiów. Inne rodzaje zajęć nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu łącznej liczby godzin pracy asystenta;

 

Warunki zatrudnienia:

 umowa zlecenie (okres pracy rozliczany będzie na podstawie ewidencji przepracowanych godzin wskazanych przy rozliczeniu miesięcznym. Kandydat wyłoniony zostanie na podstawie oceny informacji zawartych w CV (doświadczenie 80 %, inne 20 % ) oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Wymagania stawiane kandydatom

a)              Wykonawca powinien być osobą posiadającą dobry stan zdrowia pozwalającym na świadczenie usługi

b)             Powinien cechować się dyspozycyjnością, komunikatywnością, odpowiedzialnością,  punktualnością, dyskrecją i spostrzegawczością,

c)              Predyspozycjami oraz umiejętnościami w odniesieniu do charakteru udzielanego wsparcia

d)             Posiadać doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami,

e)              Wykonawca powinien znać topografię Uczelni oraz organizację studiów na UWM
w Olsztynie,

f)              Wykonawca winien zachować poufność oraz działać zgodnie Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie 679/2016/UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane dalej RODO).

g)             Wykonawcę obowiązują wewnętrzne regulacje prawne Zasady udzielania studentom
z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
, zamieszczone w Zarządzeniu Rektora Nr 26/2017 z dnia 27 marca 2017 r.

h)             Do obowiązku wykonawcy należy sporządzanie miesięcznych kart czasu pracy według określonego wzoru. Do czasu pracy nie wlicza się czasu potrzebnego na sporządzenie miesięcznych kart czasu pracy.

 Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Zamawiający podpisze umowę zlecenie z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium punktowego  przyjętego w zapytaniu.
 2. Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznacza się na 10 stycznia 2022r. Zamawiający zawiadomi kandydata o wyznaczonej godzinie rozmowy.
 3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana oraz poinformuje o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy.

Miejsce świadczenia usługi:  Uniwersytet Warmińsko –Mazurski w Olsztynie

Termin nadesłania ofert: do 07.01.2022 roku do godziny 12:00 po upływie tego terminu nadesłane oferty nie będą brane pod uwagę.