Wyzwanie ! – zostań asystentem

W zawiązku z realizacją zadania wsparcia osób z niepełnosprawnościami, które są studentami UWM w Olsztynie poszukujemy osób empatycznych, dobrze zorganizowanych zainteresowanych podjęciem pracy jako Asystent Dydaktyczny. Realizacja tych zadań wymaga od Asystenta następujących postaw:

 • zainteresowania drugim człowiekiem,
 • wrażliwości,
 • gotowości niesienia pomocy,
 • tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, poszanowania jego praw, postaw
  i przekonań,
 • cierpliwości, zaufania, taktu i wyrozumiałości,
 • życzliwości, serdeczności i odpowiedzialności,
 • uczciwości w kontakcie z osobą niepełnosprawną,
 • dyskrecji.

Rodzaj świadczonego wsparcia uzależniony jest od indywidualnej potrzeby osoby ubiegającej się o wsparcie wynikające z jej aktualnego stanu zdrowia.

Jeśli temat pomocy drugiemu człowiekowi jest Ci bliski, chcesz spróbować swoich sił, może chcesz zdobyć doświadczenie zgłoś się do nas. Szukamy najlepszych osób.

Czekamy na Twoje CV wraz z opisem wcześniejszych doświadczeń w relacjach z innymi ludźmi. W temacie e-maila skierowanego na adres dorota.opolska@uwm.edu.pl  wpisz: Asystent Dydaktyczny. Mile widziane osoby studiujące na kierunkach pedagogicznych, społecznych, absolwenci szkół medycznych itp.

Oferujemy:

 1. Umowę zlecenie
 2. Możliwość konsultacji z psychologiem dotyczących wykonywanej pracy
 3. Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach tematycznych
 4. Zdobycie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi

Szczegółowy zakres świadczonego wsparcia przez Asystenta obejmuje:

 • asysta w drodze z miejsca zamieszkania na zajęcia dydaktyczne odbywane w Uczelni
  i z powrotem, przy czym dotyczy to wyłącznie studentów z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie kampusu uniwersyteckiego oraz w granicach administracyjnych miasta Olsztyna,
 • asysta podczas przemieszczania się pomiędzy budynkami i salami dydaktycznymi UWM,
 • pomoc studentowi z niepełnosprawnością podczas zajęć ujętych w harmonogramie studiów w semestrze, na który przyznano wsparcie np. w formie sporządzania notatek z zajęć w przypadku, gdy student, z uwagi na niepełnosprawność nie jest w stanie wykonać ich samodzielnie,
 • adaptacja materiałów dydaktycznych (zmiana formy materiałów dydaktycznych
  z pisemnej na głosową, z głosowej na pisemną, itp.), jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj niepełnosprawności studenta,
 • wsparcie podczas korzystania z zasobów czytelni, bibliotek np. w wypożyczaniu niezbędnych do nauki książek lub gromadzeniu materiałów dydaktycznych,
 • dopełnianie w imieniu studenta wszelkich formalności administracyjnych związanych z tokiem studiów,
 • asysta podczas wyjazdów studyjnych lub edukacyjnych odbywających się w ramach kształcenia na Uczelni,
 • asysta w czasie odbywania przez studenta praktyk.