Wsparcie w zdobyciu wykształcenia w ramach programu „Aktywny samorząd”

PFRON kontynuuje udzielanie wsparcia w uzyskaniu wykształcenia. Jest ono adresowane do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej, a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wnioski o dofinansowanie można również składać w formie elektronicznej poprzez SOW. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada 10 października 2022 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru (półrocza) objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia z uczelni (szkoły), że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte programem studiów (nauki).

 

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia . W razie potrzeby można skorzystać z infolinii SOW: 800 889 777 (połączenie bezpłatne).

 

W ramach programu Aktywny Samorząd osoby z niepełnosprawnościami mogą też sięgnąć po pieniądze na zakup m.in. elektrycznych wózków inwalidzkich, oprzyrządowania do samochodu, czy likwidację barier architektonicznych: „Aktywny samorząd” w 2022 roku – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)