Szkolenia dla pracowników

Pracownicy UWM w Olsztynie brali w ostatnim czasie udział w szkoleniach organizowanych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie szkolenia miały na celu podniesienie świadomości na temat funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w środowisku akademickim oraz kształtowanie przychylnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.

„Uczelnia wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia edukacyjnego”, dwie edycje: 24.03.2016 r. i 27.09.2016.

Szkolenia na ten temat to kontynuacja działań z uprzednich lat. W związku z dużym zainteresowanie tą tematyką BON postanowiło zaproponować pracownikom kolejne edycje szkolenia, w celu poprawienia jakości kształcenia i przygotowania kadry dydaktycznej oraz administracyjnej do realizacji wsparcia studentów z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnikom przybliżono najczęściej występujące zaburzenia, ich objawy, właściwe zachowania wobec tej grupy osób, zmierzające do budowania postawy tolerancji i zaufania oraz możliwe do zastosowania formy wsparcia edukacyjnego.  Uczestnicy poznali alternatywne formy wsparcia edukacyjnego dla tej grypy studentów stosowane na innych uczelniach.

„Wsparcie edukacyjne studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, 19.04.2016r.

Szkolenie skierowane do pracowników Uczelni poprzedzone zostało warsztatami sensorycznymi przygotowanymi przez studentów WNS pn. „Poznaj, poczuj, doświadcz” pozwalającymi na poznanie tego, jak odbierają świat osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestnicy poznali specyfikę zaburzeń, strategie wsparcia, trudności z jakimi się borykają oraz potencjał jakim dysponują osoby z ZA, które studiują na naszej uczelni.

 „Funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnościami w środowisk akademickim. Dobre praktyki”, 28.09.2016 r.

Szkolenie skierowane było do pracowników uczelni, pozostających w bezpośrednim kontakcie ze studentami. Celem szkolenia było zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej i administracyjnej w analizie potrzeb studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Szkolenie poprowadziła Anna Dobkowska, trener z przygotowaniem pedagogicznym i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, będąca osobą z niepełnosprawnością.

Cieszy nas ogromne zainteresowanie naszymi szkoleniami. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zamierza kontynuować działania zmierzające do szerzenia świadomości na tematy związane z kształceniem osób z niepełnosprawnościami, na które serdecznie zaprasza.