Przydział miejsc w domach studenckich (informacja dla kandydatów na I rok studiów)

Kandydaci na I rok studiów podania o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, bez załącznika w postaci dokumentów potwierdzających sytuację materialną, składają u Kierownika właściwego Domu Studenckiego, lub wysyłają drogą pocztową na adres danego Domu Studenckiego w terminie do 12 sierpnia 2014 roku.

Do 18 sierpnia 2014 roku Kierownik Domu Studenckiego sporządza listy osób, którym przydzielono miejsca w danym Domu Studenckim.

Potwierdzenie zamiaru zakwaterowania w Domu Studenckim przez studenta, stanowi wniesienie kaucji w terminie do 30 sierpnia 2014 roku.

Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie skutkuje wykreśleniem z listy osób uprawnionych do zakwaterowania.

Więcej informacji na temat przydziału miejsc w Domach Studenckich znajduje się tutaj.