Mieszkanie dla Absolwenta

To program PFRON skierowany do osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz pragną samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak możliwości zamieszkania w miejscowości gdzie zamierzają podjąć pracę.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną:
•posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub
•orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
•masz status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej (w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku);
•posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych;
•złożysz oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
•złożysz oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu,
możesz otrzymać dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego, spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wsparcie możesz uzyskać na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, trwający do 36 miesięcy.


Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przyjęły zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW). Wniosek należy kierować do Powiatu jaki na dzień złożenia tego wniosku jest miejscem zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, której wniosek dotyczy.


Szczegółowe informacje
Umowy dofinansowania z osobami niepełnosprawnymi będą zawierane do dnia 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.