Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby niepełnosprawne

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym oraz znacznym do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” realizowanym w ramach konkursu nr 1/2020 PFRON pn. „Pokonamy bariery”; kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Celem projektu jest wprowadzenie osób niepełnosprawnych na określone stanowiska pracy oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia.

Celem głównym projektu jest zniesienie barier związanych z zatrudnieniem, wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością z obszaru całego kraju oraz wprowadzenie na rynek pracy osób z grupy objętej wsparciem i utrzymanie tych osób w zatrudnieniu.

Kryteria przyjęcia do projektu:

wiek 18 lat i więcej do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni)

posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,

posiadanie orzeczenia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną, bądź orzeczenia wydanego dla celów rentowych,

niekorzystanie z innych typów aktywizacji zawodowej jak np. udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej, bądź uczestnictwo w projektach finansowanych ze środków publicznych, których formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Oferowane formy wsparcia:

opracowanie indywidualnych profili funkcjonalnych z zastosowaniem ICF i zaplanowanie indywidualnej ścieżki zawodowej dla każdego uczestnika projektu,

opracowanie indywidualnych planów działania (IPD) dla każdego uczestnika projektu,

wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne,

socjoterapeutyczne, warsztaty rozwoju kompetencji społecznych),

stacjonarne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże rehabilitacyjne, praktyki,

szkolenia zawodowe oraz podnoszące kwalifikacje (np. kursy językowe,szkolenia komputerowe, kursy prawa jazdy),

specjalistyczne wsparcie coachingowe/psychologiczne,

indywidualne poradnictwo zawodowe i pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia,

wsparcie w trakcie zatrudnienia, na stanowisku pracy.

 

Szczegółowe informacje: Biuro Regionalne FAR,  ul. Jagiellończyka 16,

14-200 Iława,  tel.: 89 642 12 30

emilia.schab@far.org.pl    

jan.zorychta@far.org.pl  warminsko-mazurskie@far.org.pl

Wszystkie działania FAR skierowane do Beneficjentów projektu są bezpłatne