AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

Przypominamy, że od 03 września do 10 października 2018 roku przyjmowane będą  wnioski na program ,,Aktywny Samorząd”- MODUŁ II  (dot. roku akademickiego 2018/2019)

Informacja dla osób mieszkających w Olsztynie:

Komplet dokumentów składamy w siedzibie Miejskiego  Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, ulica Prosta 23A (89) 535 25 59 pokój nr 5A (Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych) lub 6 na pierwszym piętrze.

Informacja dla osób mieszkających w powiecie olsztyńskim: wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie lub można je pobrać ze strony internetowej: www.pcpr-powiatolsztynski.pl Szczegółowe informacje na temat programu pod nr telefonu 89 523 28 00

Osoby zamieszkałe poza miastem Olsztyn powinny szukać informacji na temat programu w swoich jednostkach terenowych realizujących projekt Aktywny samorząd to znaczy w MOPS – ach, GOPS – ach PCPR – ach itd.

„Aktywny samorząd” 2018

Głównym celem programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Różne formy wsparcia

„Aktywny samorząd” składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich dzieli się na obszary i zadania. Zakłada m.in. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Moduł II programu „Aktywny samorząd” przewiduje natomiast pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Pomoc dla studentów

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

1.       dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

2.       dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego– do 4.000 zł,

3.       opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o:

1.       700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,

2.       500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3.       300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,

4.       300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

5.       300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Udział własny

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko wnioskodawcy pozostający w zatrudnieniu. Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolnieni są wnioskodawcy, których przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Ważne terminy

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada w przypadku Modułu I mija 30 sierpnia 2018 roku, a w przypadku modułu II – 30 marca 2018 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018) oraz 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

 Źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,9696,aktywny-samorzad-2018.html