Akademiki

Przydział w Domu Studenta – informacja dla kandydatów na I rok studiów

Kandydaci na I rok studiów, wnioski (podania), o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, bez załącznika w postaci dokumentów potwierdzających sytuację materialną składają do Kierownika właściwego – wybranego Domu Studenckiego, lub wysyłają droga pocztową na adres danego Domu Studenckiego. Wnioski można składać w dwóch terminach:
w I terminie (dodatkowym) – od 1 do 30 lipca;
w II terminie (właściwym dla przydziału miejsc kandydatom) – od 1do 12 sierpnia.

W I terminie (dodatkowym), Kierownicy Domów Studenckich przydzielają miejsca kandydatom z puli wolnych miejsc, będących w Ich dyspozycji, pozostałych po podziale tj. po 31 maja. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, a o przydziale miejsca decyduje złożenie prawidłowo (czytelnie i kompletnie) wypełnionego wniosku oraz kolejność wpływu kaucji. Wnioski kandydatów, które nie będą mogły być rozpatrzone w I terminie (DODATKOWYM), z powodu braku miejsc, będą rozpatrywane w II terminie (właściwym dla przydziału miejsc kandydatom) na zasadach ogólnych.

Więcej informacji na temat przydziału w Domach Studenta znajdziesz tutaj.

Dostosowanie Domów Studenckich

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) uprzejmie informuje, iż na terenie Kortowa, przy ul. Kanafojskiego 3 znajduje się Dom Studenta nr 1 z miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w budynku znajduje się winda). Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.

BON przy współpracy z Fundacją Żak podejmuje również działania zmierzające do dostosowania  do potrzeb osób głuchych 20 miejsc w Domu Studenta nr 11 przy ul. Żołnierskiej 14B. Dostosowanie polega na zamontowaniu w 8 pokojach dzwonków do drzwi, wyposażonych w sygnalizację świetlną.

Osoby głuche posługujące się polskim językiem migowym (PJM, SJM) mogą również skorzystać  na portierni Domu Studenta nr 11 z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego online. Usługa dostępna jest za pomocą videofonu, w godzinach 7:30-20:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8:00-20:00 w soboty.

Ponadto, BON wyposażyło w pętle indukcyjne portiernie Domów Studenckich. Pętle są przeznaczone dla osób niedosłyszących, używających aparatów słuchowych. W celu skorzystania z pętli indukcyjnej należy nastawić  aparat słuchowy na funkcję cewki indukcyjnej. Zasięg pętli ok. 1,2 m.