Stypendia dla niepełnosprawnych UWM w czasie zagrożenia COVID-19

Uwaga studenci z niepełnosprawnością! Jeśli w czasie zagrożenia epidemiologicznego ( tj.od 8.03.2020r lub na 90 dni przed tą datą) wygasło Twoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności możesz mimo to złożyć wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

Jeśli ważność Twojego orzeczenia upłynęła od dnia 08.03.2020  tym Celu prześlij do nas prośbę o przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności w systemie USOS wraz z kopią kończącego się orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, skanem podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO (w załączniku) na adres bon@uwm.edu.pl  

Jeśli ważność Twojego orzeczenia upłynęła w terminie do 90 dnia przed datą 08.03.2020 r. i złożyłeś  w tym terminie wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia prześlij do nas prośbę o przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności w systemie USOS wraz ze skanem kończącego się orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz oświadczeniem że wystąpiono do odpowiedniej instytucji o wydanie w terminie 90 dni wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia  i skanem podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO (w załączniku)na adres bon@uwm.edu.pl

Masz nowe orzeczenie o niepełnosprawności i chciałbyś dalej pobierać stypendium dla osób niepełnosprawnych prześlij skan nowego orzeczenia wraz ze zgodą RODO (w załączniku) na nasz adres email bon@uwm.edu.pl

Zgodnie z art.  15h.  ust 1bustwy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07, która weszła w życie w dniu 08.03.2020 :

 

 

1.  Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Pobierałeś stypendium dla niepełnosprawnych ponad 6 lat i wskutek tego nie masz już prawa do tego świadczenia a kontynuujesz dalej studia i nie uzyskałeś/łaś tytułu zawodowego możesz wnioskować o stypendium dla osób niepełnosprawnych do końca semestru roku akademickiego 2019/2020, w tym celu prześlij do nas prośbę o przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności w systemie USOS wraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności i skanem podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO (w załączniku) na adres bon@uwm.edu.pl

Zgodnie z art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

ust 5. W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 do przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.