Zapytanie ofertowe dotyczące usługi osobistego transportu wewnątrz uczelnianego

Olsztyn 03.01.2022 r.

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na planowaną  usługę osobistego transportu wewnątrz uczelnianego oraz pomiędzy budynkami świadczona studentom/doktorantom
z niepełnosprawnością ruchową, jeżeli odległość wynosi mniej niż 1 km w UWM
w Olsztynie w roku 2022r.

 

Usługa realizowana będzie w czasie od 01.01.2022 do 31.12.2022r. przez 6 miesięcy roku akademickiego 2021/22 i 3 miesiące roku akademickiego 2022/2023 oraz w razie potrzeby podczas jednego miesiąca praktyk, które zamieszczone są w programie studiów.

Zakłada się wyliczenie kosztów całości zamówienia przy założeniu maksymalnej kwoty wynagrodzenia za godzinę pracy nieprzekraczającą 25 zł przy średniej realizacji 60 godzin usługi transportu osobistego w miesiącu dla jednej osoby z niepełnosprawnością ruchową.

 

Zakres i warunki realizacji usługi:

Wsparcie ma na celu poprawę funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami ruchowymi w środowisku akademickim poprzez wyrównanie szans związanych z barierami architektonicznymi oraz ogólną ich dostępnością do obiektów użyteczności publicznej. Niepełnosprawność ruchowa to stan obniżonych zdolności motorycznych ciała. Zdrowej osobie ciężko wyobrazić sobie trud, z jakim wiąże się poruszanie na wózku inwalidzkim. 

Wiele budynków w obrębie kampusu oraz poza nim nie posiada dostosowań i rozwiązań, które umożliwiają osobie na wózku pokonanie barier i zapewnią dostępność. Zbyt wąskie drzwi oraz wejścia i korytarze, zbyt małe powierzchnie pomieszczeń sanitarno-higienicznych, różnice poziomów – czyli schody i stopnie, brak windy stanowią bariery, których pokonanie może zapewnić indywidualny bezpieczny transport osoby poruszającej się na wózku przez osobę
z zewnątrz.

 Przemieszczanie się w krótkim czasie 15 minutowych przerw pomiędzy obiektami UWM uwzględniając przy tym warunki atmosferyczne, porę dnia, widoczność stanowi wielkie wyzwanie dla osoby niesprawnej ruchowo. Sytuacja taka sprawiła, że wyłoniła się potrzeba udzielenia wsparcia osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszającą się na wózku przez indywidualną osobę, która stałaby bezpośrednio za wózkiem i w sposób bezpieczny spełniający określone wymagania transportowała i asekurowała osobę do miejsca docelowego. Należy zaznaczyć, że coraz więcej budynków zostaje wyposażona w urządzenia dla osób niepełnosprawnych, jednak nie zawsze są one traktowane tak samo jak rozwiązania dla osób
w sprawnych.

Zakres wsparcia obejmuje:

pomoc w przemieszczaniu się po budynku wydziału, pomiędzy kondygnacjami, przemieszczanie się pomiędzy obiektami wydziałowymi i uczelnianymi rozproszonymi po terenie kampusu tam i z powrotem zgodnie z planem zajęć. Pomoc w transporcie rzeczy osobistych, książek, materiałów itp.

Godziny pracy nie są stałe, zależą od zgłaszanych przez studentów potrzeb, uzależnione są od godzin zajęć dydaktycznych. Możliwa jest praca w godzinach późniejszych, w zależności od planu zajęć studentów, jak również z bieżących potrzeb zgłaszanych ze strony studentów
z niepełnosprawnością. Jedna osoba może świadczyć usługę transportową maksymalnie dla dwóch studentów.

Warunki zatrudnienia:

  • umowa zlecenie (okres pracy rozliczany będzie na podstawie ewidencji przepracowanych godzin wskazanych przy rozliczeniu miesięcznym.
  • Kandydat wyłoniony zostanie na podstawie oceny informacji zawartych w CV (doświadczenie 80 %, inne 20 %) oraz rozmowie kwalifikacyjnej

 

 

Wymagania stawiane kandydatom

a)             Wykonawca powinien być osobą sprawną fizycznie, gotową do pracy fizycznej,

b)             Powinien cechować się dyspozycyjnością, komunikatywnością, odpowiedzialnością, punktualnością, dyskrecją i spostrzegawczością,

c)             Posiadać doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami,

d)             Wykonawca powinien znać topografię Uczelni oraz organizację studiów na UWM
w Olsztynie,

e)             Wykonawca winien zachować poufność oraz działać zgodnie Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie 679/2016/UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane dalej RODO).

f)              Wykonawcę obowiązują wewnętrzne regulacje prawne Zasady udzielania studentom
 z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
, zamieszczone w Zarządzeniu Rektora Nr 26/2017 z dnia 27 marca 2017 r.

g)             Do obowiązku wykonawcy należy sporządzanie miesięcznych kart czasu pracy według określonego wzoru. Do czasu pracy nie wlicza się czasu potrzebnego na sporządzenie miesięcznych kart czasu pracy.

 

 Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  1. Zamawiający podpisze umowę zlecenie z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium punktowego  przyjętego w zapytaniu.
  2. Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznacza się na 10 stycznia 2022r. Zamawiający zawiadomi kandydata o wyznaczonej godzinie rozmowy.
  3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana oraz poinformuje o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy.

Miejsce świadczenia usługi:  Uniwersytet Warmińsko –Mazurski w Olsztynie

Termin nadesłania ofert: do 07.01.2022 roku do godziny 12:00 po upływie tego terminu nadesłane oferty nie będą brane pod uwagę.