Szkolenie nt. „Uczelnia wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia edukacyjnego”

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na szkolenie nt. „Uczelnia wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia edukacyjnego” skierowane do pracowników Uniwersytetu Warmińskiego – Mazurskiego w Olsztynie.

Celem szkolenia jest:

 • poprawa jakości kształcenia i przygotowanie kadry dydaktycznej
  i administracyjnej do realizacji szeroko rozumianych potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • uzmysłowienie skali problemu występowania chorób psychicznych
  w środowisku akademickim,
 • przybliżenie najczęstszych zaburzeń psychicznych występujących wśród studentów,
 • wskazanie alternatywnych form wsparcia edukacyjnego dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów,
 • budowanie postawy tolerancji i przełamywania stereotypów.

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 marca 2016 roku w godz. 900 – 1400  w Bibliotece Uniwersyteckiej, przy ul. Oczapowskiego 12B, sala 307, piętro III w Olsztynie.

Zajęcia prowadzi Anna Dobkowska – Trener z przygotowaniem pedagogicznym i siedmioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń
i warsztatów. Sposób prowadzenia zajęć będzie oparty o tradycyjną formę nauczania (wykład, prezentacja). Praca na doświadczeniach, własnych, zawodowych, literatura źródłowa,. W trakcie wykładu – trener wykorzysta: prezentację multimedialną, spoty.

Planowana liczba uczestników to 30 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zastrzega pierwszeństwo kwalifikacji na szkolenie dla tych osób, które nie uczestniczyły we wcześniejszych szkoleniach na ten temat.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 marca br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń.

Szkolenie jest bezpłatne.

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel:. 89 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl