Szkolenia kadry akademickiej

Pracownicy dydaktyczni i administracyjni UWM w Olsztynie wzięli w ostatnim czasie udział w trzech szkoleniach organizowanych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Szkolenia miały na celu podniesienie świadomości społeczności akademickiej na temat funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w środowisku akademickim oraz kształtowanie przychylnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.

Uczelnia wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia edukacyjnego, 19.05.2015r.

Celem szkolenia była poprawa jakości kształcenia i przygotowanie kadry akademickiej do wsparcia studentów z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnikom przybliżono najczęściej występujące zaburzenia, ich objawy, właściwe zachowania wobec tej grupy osób, zmierzające do budowania postawy tolerancji i zaufania oraz możliwe do zastosowania formy wsparcia edukacyjnego.  W szkoleniu udział wzięło 30 pracowników uczelni. Zainteresowanie szkoleniem wskazało na powagę tematu, a wyniki prowadzonych w trakcie szkolenia warsztatów oraz dyskusji, dały obraz skali problemu i różnorodności form zachowań
i właściwych rozwiązań. Pracownicy wykazali się dużą otwartością i zaangażowaniem w poszukiwaniu rozwiązań zmierzających do wsparcia studentów z zaburzeniami psychicznymi.

Kształcenie osób głuchych i słabosłyszących – wyzwania dla nauczycieli akademickich, 18.05.2015r.

Szkolenie skierowane było do pracowników wydziałów objętych działaniem zmierzającym do dostosowania oferty kształcenia UWM w Olsztynie do potrzeb osób z uszkodzonym słuchem. Udział w szkoleniu wzięło 30 pracowników kształcących na kierunkach Informatyka (WMiI) oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (WS).  Uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę Kultury Głuchych, poznali dobre praktyki w organizacji procesu dydaktycznego osób z uszkodzonym słuchem, dowiedzieli się w jaki sposób współpracować
z tłumaczem języka migowego podczas zajęć, by kształcenie osób głuchych i słabosłyszących było jak najbardziej efektywne. Szkolenie było wprowadzeniem i przygotowaniem kadry obydwu wydziałów na przyjęcie studentów z uszkodzonym słuchem. Działanie będzie uzupełniane poprzez spotkania pracowników BON z wykładowcami w ramach spotkań grupowych na wydziałach.

„Funkcjonowanie osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju”, 08.05.2015r.

Szkolenie skierowane było do pracowników uczelni, pozostających w bezpośrednim kontakcie ze studentami. Celem szkolenia było zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej i administracyjnej w analizie potrzeb studentów z rozpoznanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju  w postaci Zespołu Aspergera. Spotkanie poprowadziła mgr Małgorzata Moszyńska-Dumara, Kierownik Centrum Autyzmu przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, w ramach środków pochodzących z Urzędu Miasta Olsztyna.