Spotkanie ze studentami nt. „Aktywny samorząd 2015” – podsumowanie

W dniu 12.03.2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne, którego głównym tematem były warunki ubiegania się o wsparcie  z programu „Aktywny samorząd”. Celem programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. 

W spotkaniu organizowanym przez BON, udział wzięli przedstawiciele jednostek realizujących ww. program. 

Studentów w szczególności interesował Moduł II tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. I właśnie ten temat został szczegółowo omówiony przez przedstawiciela z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.

Oto podstawowe informacje nt. wsparcia z programu „Aktywny samorząd”:

Adresatem programu w Module II jest osoba niepełnosprawną, która:

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

  • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W roku 2015 kwota dofinansowania kosztów nauki w semestrze wynosi:

  • w przypadku studentów niestacjonarnych – opłaty za naukę – czesne,

  • w przypadku studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – dodatku na pokrycie kosztów kształcenia) do 1.000 zł w semestrze, 

  • dodatku za uiszczenie opłaty za przeprowadzanie przewodu doktorskiego do 4.000zł.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony o:

  • 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
  • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
  • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.

Osoby zainteresowane wsparciem z programu „Aktywny samorząd” zachęcamy do zapoznania się z zasadami realizacji programu zawartymi w dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku” na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod tym adresem.

Dziękujemy przedstawicielowi PCPR-u w Olsztynie, Pani Sabinie Kutczyńskiej, która przygotowała informacje na temat programu „Aktywny samorząd” oraz odpowiadała na zadawane pytania, jak również studentom za aktywny udział w spotkaniu, ciekawe pytania i spostrzeżenia. Zachęcamy do brania udziału w tego typu inicjatywach.