Spotkanie informacyjne z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi 23.06.2015

We wtorek, 23 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się spotkanie z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi. Celem spotkania była prezentacja oferty wsparcia dla studentów z uszkodzonym słuchem, jaką wprowadził w ostatnim czasie UWM, a także ocena proponowanych form wsparcia ze strony osób Głuchych i słabosłyszących oraz wspólne poszukiwanie kolejnych rozwiązań.
    Wsparcie studentów Głuchych i słabosłyszących organizuje na UWM Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). W roku 2014 działania BON zostały wzmocnione dzięki realizowanemu na Uczelni unijnemu projektowi „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie (Pro-Edu)”. W ramach projektu pracownicy dydaktyczni i administracyjni przeszli kurs języka migowego (poziom podstawowy i średniozaawansowany), do dziekanatów wydziałów objętych projektem zakupiono terminale z dostępem do tłumacza języka migowego on-line. Studentom zapewniono także bezpośrednie wsparcie tłumaczy języka migowego. Projekt umożliwił również wyjazd pracowników dydaktycznych i administracyjnych UWM na Uniwersytet Gallaudeta (Waszyngton) – pierwszy i dotąd jedyny Uniwersytet kształcący osoby Głuche, słabosłyszące i słyszące posługujące się językiem migowym.
    We wtorkowym spotkaniu udział wzięło ponad 30 osób. Uczestników spotkania przywitali Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, mgr Marta Andrzejczyk oraz Prorektor ds. Studenckich, prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki. Rektor opowiedział o działaniach UWM zmierzających do poprawy sytuacji osób Głuchych i słabosłyszących na uczelni. Obecnie dwa kierunki na UWM – Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i Informatyka, objęte są kompleksowym wsparciem studentów z uszkodzonym słuchem. Rektor w swoim wystąpieniu odniósł się również do wizyty na Uniwersytecie Gallaudenta w Waszyngtonie, w której brał udział jako jeden z przedstawicieli UWM. To właśnie ta Uczelnia jest dla UWM uczelnią wzorcową. Z jej ponad 150 letnich doświadczeń UWM chce korzystać opracowując formy wsparcia i ofertę kształcenia dla osób z uszkodzonym słuchem.
    Bliżej o zakresie wsparcia, jakie UWM opracował dla studentów Głuchych i słabosłyszących opowiedziała mgr Małgorzata Mickiewicz, referent ds. kształcenia osób Głuchych i słabosłyszących
w BON. Zaproszeni goście dowiedzieli się z jakich urządzeń i form wsparcia studenci z uszkodzonym słuchem mogą na UWM korzystać (tłumacz języka migowego, tablety z dostępem do tłumacza języka migowego on-line, terminale, dyktafony, pętle indukcyjne, wsparcie materialne – stypendium dla osób niepełnosprawnych), jakie wsparcie oferuje im Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (konsultacje, wsparcie w procesie rekrutacji, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, bezpłatne kserowanie notatek, spotkania, szkolenia). Małgorzata Mickiewicz zachęcała do wizyt w BON, rozmów i wspólnego rozwiązywania pojawiających się w czasie nauki problemów. Ona sama doskonale rozumie sytuację studenta z uszkodzonym słuchem. Sama, będąc osobą Głuchą, ukończyła studia wyższe. Pracuje obecnie w BON a jej pasją jest nauka języka migowego. Jest lektorką
i prowadzi kursy PJM dla osób Głuchych, słyszących, dzieci i dorosłych. Od lat wnikliwie analizuje sytuację osób Głuchych w Polsce. Teraz chce swoją wiedzę wykorzystać przy opracowaniu oferty kształcenia dla osób z uszkodzonym słuchem na UWM w Olsztynie. Chce pomagać studentom, wspierać ich w ich nauce i marzeniach o kształceniu na uczelni wyższej.
    O studiowaniu na UWM opowiedzieli studenci uczelni – Agata Sobczyk i Tomasz Olender. Oboje napotykali na swojej drodze trudności związane z posiadaną wadą słuchu. Z trudnościami radzili sobie przy wsparciu BON, Wydziałowych Opiekunów Studentów Niepełnosprawnych, koleżanek i kolegów a także sami. To oni, jako pierwsi wskazywali potrzeby osób Głuchych
i słabosłyszących, możliwości likwidacji istniejących barier komunikacyjnych. Współpracowali z BON, wspierali pozostałych studentów i działali czynnie w zakresie podnoszenia świadomości na temat osób Głuchych i słabosłyszących w środowisku akademickim. Brali udział w wyjazdach krajowych
i zagranicznych organizowanych przez UWM. Byli uczestnikami zawodów sportowych (Agata Sobczyk wywalczyła 3 medale w tegorocznych Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych
w Poznaniu). Oboje podczas spotkania wykazywali radość z działań podejmowanych obecnie przez UWM w celu poprawy sytuacji studentów z uszkodzonym słuchem w procesie kształcenia. Mimo pojawiających się problemów zgodnie stwierdzili, że nie żałują swojej decyzji o studiowaniu. Agata kończy w tym roku studia, przed nią obrona pracy magisterskiej. Tomek też jest przed obroną – pracy licencjackiej. Nie wie jeszcze, czy naukę kontynuował będzie na UWM, ale marzy mu się by być
w przyszłości nauczycielem matematyki. Zostałby na UWM chociażby z uwagi na bogate życie kulturowe.
    Niezwykłych emocji dostarczył uczestnikom spotkania film z wizyty studyjnej
na Uniwersytecie Gallaudeta. Dzięki tej krótkiej videorelacji zaproszeni goście zobaczyli jak wygląda kształcenie na Uniwersytecie, na którym językiem wykładowym jest język migowy. Nagrania podczas zajęć lekcyjnych wzbudziły szczególne zainteresowanie najmłodszych uczestników spotkania.
I właśnie do tej grupy skierowane zostały informacje na temat zasad przyjęć na UWM. O rekrutacji opowiedział Kierownik Biura ds. Studenckich, mgr Paweł Łojewski. Zaprosił on osoby Głuche
i słabosłyszące do podjęcia studiów na UWM w Olsztynie, wskazując na bogatą ofertę uczelni – 67 atrakcyjnych kierunków, z każdej dziedziny nauki.
    Po prezentacji ofert UWM przyszedł czas na dyskusję. Padło wiele pytań, uwag i propozycji ze strony gości, dotyczących zarówno kształcenia osób z uszkodzonym słuchem na Uczelni wyższej, jak również kształcenia na poziomie podstawowym i średnim. Zgromadzeni goście zwrócili uwagę na problemy osób Głuchych i słabosłyszących, które nie do końca i w niezadowalającym zakresie rozumiane są przez społeczeństwo. Wskazywali również na problemy w codziennym funkcjonowaniu, załatwianiu spraw urzędowych, ograniczonym dostępie do tłumaczy języka migowego. Jedną z propozycji była organizacja spotkań i szkoleń dla słyszących studentów UWM, na temat Kultury Głuchych i funkcjonowania osób z uszkodzonym słuchem. Cykl takich spotkań BON planuje przeprowadzić od października 2015 roku. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na problem z nauczaniem osób Głuchych  języka polskiego, który dla tej grupy jest językiem obcym. Brak znajomości języka polskiego jest jednym z najczęstszych powodów wykluczenia osób z uszkodzonym słuchem z edukacji na poziomie wyższym i życia zawodowego. To zagadnienie jest również jednym z priorytetowych zadań, jakich UWM chce się podjąć.
    Spotkanie było owocne dla obydwu stron. Najważniejsza i niosąca największe nadzieje na lepsze jutro osób Głuchych i słabosłyszących jest rozwijająca się współpraca pomiędzy UWM w Olsztynie, największą uczelnią wyższą w regionie, ze środowiskiem osób Głuchych. Obie strony są otwarte i gotowe na podjęcie wyzwań. Poprawa sytuacji osób Głuchych i słabosłyszących wymaga jeszcze wielu działań, dla realizacji których potrzeba czasu i uporu. Tego ostatniego nie brakuje. Ważne, by zacząć. UWM zaczął i wierzy, że przy  wsparciu osób Głuchych i słabosłyszących, studentów i pracowników jest w stanie osiągać kolejne cele.
    Wtorkowe spotkanie było tłumaczone na język migowy przez Panie: Barbarę Pardę i Martę Kocon.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania: GALERIA