Słowniczek pojęć akademickich

Słownik pojęć akademickich

 

•             Kortowo – dzielnica Olsztyna, tu znajduje się większość budynków Uczelni i zarazem jej siedziba

•             Rektor – osoba kierująca Uczelnią należy się do niego zwracać „Magnificencjo”, a mówić o nim „Jego Magnificencja”

•             Prorektorzy -osoby wspomagające Rektora w kierowaniu Uczelnią

•             Dziekan – osoba kierująca Wydziałem

•             Prodziekani – osoby wspomagające Dziekana w kierowaniu Wydziałem

•             Wydział – jednostka organizacyjna Uniwersytetu, w obrębie której prowadzone są zajęcia, zalicza się do nich także Szkoła Zdrowia Publicznego oraz filia w Ełku

•             Dziekanat – biuro administracyjne wydziału

•             Katedra – jednostka organizacyjna na wydziale, która jest odpowiedzialna za prowadzenie zajęć

•             Opiekun roku – osoba wskazana przez prodziekana, która reprezentuje interesy studentów wobec władz wydziału i nauczycieli akademickich, służy studentom radą i pomocą w sprawach indywidualnych, jak i dotyczących funkcjonowania wydziału

•             Starosta roku – jest łącznikiem studentów danego roku z samorządem wydziałowym, różnymi organizacjami działającymi na uczelni, z władzami wydziału, prowadzącymi zajęcia oraz dziekanatem

•             Numer albumu – nazywany też numerem indeksu, jest to indywidualny numer każdego studenta, który znajdziecie na legitymacji studenckiej oraz w USOSie

•             USOSweb – platforma internetowa z podaniami, wnioskami, ocenami, informacjami o przedmiotach. To jest trochę taki Librus, tylko że bez dostępu dla rodziców

•             Legitymacja studencka – dokument potwierdzający tożsamość studenta

•             ECTS – Europejski System Transferu Punktów

•             ELS – elektroniczna legitymacja studencka

•             Sylabus – dokument, w którym zawarte są informacje zawierające program nauki danego przedmiotu, efekty nauczania, wymagania i kryteria egzaminacyjne

•             UL – system rejestracji żetonowej

•             BIOS – jednostka administracyjna uczelni realizująca m.in. sprawy związane z USOS, UL, USOSWEB, SYLABUS

•             Regulamin studiów UWM – to zbiór praw i obowiązków studenta, reguł i zasad związanych z organizacją studiów w UWM

•             IOS – Indywidualna Organizacja Studiów, specjalny tryb organizacji zajęć, szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie studiów UWM

•             SJO -Studium Języków Obcych, tzw. lektoraty

•             SWFiS – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

•             BON – Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, jeśli posiadasz orzeczenie z tytułu niepełnosprawności powinieneś się z nami skontaktować

•             Wydziałowy Opiekun Osób z Niepełnosprawnościami, na każdym Wydziale powołana jest osoba, która wspiera studentów z niepełnosprawnościami

•             UCW – Uniwersyteckie Centrum Wsparcia, jednostka, w skład której wchodzi m.in. BON oraz Empatia

•             Empatia– Ośrodek pomocy psychologicznej i psychoedukacji

•             Biuro Karier – jednostka prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów i absolwentów UWM na rzecz rozwoju zawodowego i osobistego

•             RUSS – Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

•             RWSS – Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego

•             Pomoc materialna – stypendia i inne świadczenia przyznawane wyłącznie na wniosek studenta

•             DS – dom studenta inaczej akademik, więcej informacji na stronach Fundacji ŻAK, www.zak.olsztyn.pl

•             Strona uniwersytecka– strona www, na której zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące Uczelni i jej funkcjonowania www.uwm.edu.pl