I Akdemickie Forum Osób z Niepełnosprawnościami – relacja

I Akademickim Forum Osób z Niepełnosprawnościami już za nami.

 12 kwietnia 2018r. po raz pierwszy Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych było organizatorem I Akademickiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Forum było okazją do zaprezentowania  wszystkich uczelnianych partnerów, którzy swoje działania kierują w stronę osób z niepełnosprawnościami. Jednym z postawionych pytań było odpowiedzenie sobie: Kto reprezentuje osoby z niepełnosprawnościami na Uczelni?  

Odpowiedź na to pytanie jest i wskazuje na wielu partnerów.

W trakcie Forum  Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Jerzy Przyborowski wskazał, że działania  na rzecz studentów z niepełnosprawnościami  wynikające z Ustawy o szkolnictwie wyższym pozostają w gestii Uczelni.  Zależą one przede wszystkim od świadomości, potencjału, zasobów oraz dobrej woli danej społeczności akademickiej.  Uczelnia wykazuje swoją gotowość do przyjęcia osób
z niepełnosprawnościami na studia. Obecnie w UWM na wszystkich wydziałach  studiuje 525 osób
z potwierdzonym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprezentowało 7 lat doświadczeń i zmian jakie zachodziły na Uczelni. Wszystkie te zadania mają na celu  niwelowanie barier społecznych, mentalnych oraz architektonicznych , czyniąc UWM przyjaznym i dostępnym. Katalog usług świadczonych osobom z niepełnosprawnościami przez Biuro jest coraz szerszy i pełniejszy, zapewniamy indywidualne podejście, starając się tak dostosować formę kształcenia, aby nie prowadziła do zmniejszenia wymagań merytorycznych.

Zapewniamy różnorodne wsparcie, m.in. asystenckie, psychologiczne, tłumacza języka migowego, stenotypisty, transportowe, koordynatora ds. studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wypożyczalnię sprzętu wspomagającego naukę. Ponadto jesteśmy organizatorem szkoleń, spotkań, warsztatów dla całego środowiska akademickiego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie.

Jednymi z najcenniejszych dla BON partnerów są Wydziałowi Opiekunowie Studentów Niepełnosprawnych. Ich rola jest nie do przecenienia, z każdym kłopotem i w każdej chwili studenci
z niepełnosprawnościami zwracają się do nich jeśli tylko pojawiają się sprawy, których sami nie są w stanie rozwiązać. Instytucjami wspierającymi BON w realizacji zadań dydaktycznych i socjalno- bytowych, które dedykowane są osobom z niepełnosprawnościami są: Biblioteka Uniwersytecka Studium Języków Obcych, Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Fundacja „Żak”.  Najmniej widocznymi dla studentów partnerami, z którymi współpracuje BON w zakresie usuwania barier architektonicznych, ułatwienia studentom dostępności do obiektów UWM są: Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego oraz Administratorzy obiektów.

Moderatorem I Akademickiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami była prof. Bożena Kordan, sprawująca funkcję Opiekuna Osób Niepełnosprawnych na Wydziale Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa. 

Za współpracę, okazaną wrażliwość społeczną i przyjazną dłoń , która wspiera w podejmowanej działalności Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz studentów UWM została wyróżniona Pani dr inż. Scholastyka Baran, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM.

Wnioski końcowe wskazują na potrzebę podjęcia wielorakich działań w kierunku poprawy funkcjonalności i dostępności obiektów, sal dydaktycznych, infrastruktury kampusu. 

Wszystkich prelegentom, osobom zaangażowanym w realizację Forum, a szczególnie przybyłym studentom składamy serdeczne podziękowania za udział w spotkaniu.

Warto na zakończenie dodać, że Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych poszukuje osób do współpracy na stanowisku: asystenta ON, stenotypisty, tłumacza języka migowego. Jest to okazja do zdobywania cennego doświadczenia w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością.