Fundusz Dostępności –   finansowania działań Uczelni Wyższych w zapewnieniu dostępności

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062 tj.) wprowadziła nowy fundusz celowy pod nazwą Fundusz Dostępności, przeznaczony na realizację zadań polegających na wsparciu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Obsługę Funduszu Dostępności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który między innymi dokonuje wyboru pośredników finansowych (Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dla województwa Warmińsko-Mazurskiego).

Na stronach internetowych BGK załączono dokumenty przewidujące Zasady naboru – kluczowe zasady udzielania przez pośrednika finansowego Pożyczek oraz Umorzeń.

Fundusz przewiduje udzielanie pożyczki z oprocentowaniem stałym przez cały okres kredytowania, które wynosi w skali roku 0,15 %. Maksymalna kwota pożyczki może wynieść nie więcej niż 2 miliony złotych, z zastrzeżeniem takim że w BGK dla inwestycji użyteczności publicznej wartość pożyczki może osiągnąć wartość 3 milionów złotych. Okres spłaty pożyczki do 20 lat.

Wśród podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie z Funduszu Dostępności wymieniono podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki.

Uczelnie Wyższe mogą wnioskować o pożyczkę np. w celu likwidacji barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnieniem dostępności budynków Uniwersytetu.

Zakres działań, o które wnioskuje Uczelnia Wyższa powinien być zgodny z dokumentem: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-20201, stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad (dokumenty dostępne na stronie internetowej BGK)

W celu otrzymania pożyczki Uniwersytet powinien złożyć kompletny wniosek wraz właściwą dokumentacją (np. projekt budowlany, oświadczenia).

Umowa wymaga udzielenia zabezpieczenia spłaty pożyczki w szczególności poprzez podpisanie weksla in blanco przez Uniwersytet lub inne zabezpieczenie.

Zasady Naboru przewidują również możliwość częściowego umorzenia części kapitału , maksymalnie do 40 % kapitału udzielonej pożyczki. Wysokość umorzenia zależy od spełnienia kryteriów:

–        kryterium terytorialne – wskaźnik GUS: kwota zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych na 1000 mieszkańców danej Gminy, na której znajduje się inwestycja. Maksymalnie 10% umorzenia, natomiast dla inwestycji w mieście Olsztyn (warmińsko-mazurskie) wartość umorzenia przysługuje w wysokości 5% (wskaźnik 2021 – 56,9).

–        Kryterium przeznaczenia budynku – 10% umorzenia, jeżeli inwestycja dotyczy Budynku mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz 30% umorzenia, jeżeli inwestycja dotyczy Budynku użyteczności publicznej;

–        kryterium społeczne – obliczane według udziału Osób uprawnionych do skorzystania

z kryterium społecznego w ogólnej liczbie osób zamieszkujących w budynku. Maksymalnie 20% umorzenia.

Finansowanie zadań z zakresu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami z Funduszu Dostępności z punktu widzenia Uczelni Wyższej  należy ocenić pozytywnie szczególnie ze względu na dostępność środków, wysokość oprocentowania w skali roku 0,15% oraz korzystne rozwiązanie polegające na możliwości umorzenia znacznej części kapitału pożyczki (30% umorzenia z kryterium przeznaczenia budynku – użyteczności publicznej plus 5 % umorzenia z kryterium terytorialnego dla gminy miasto Olsztyn).

Czy Uczelnie Wyższe będą zainteresowane Funduszem Dostępności?

Potencjał kadrowy Uniwersytetu pozwala na zaangażowanie jednostek organizacyjnych (Działy Inwestycji i Nadzoru Budowlanego, Biura Projektów, Uniwersyteckie Centra Wsparcia) w celu skutecznego pozyskania finansowania na realizację inwestycji.

Stan prawny aktualny na 14.06.2022

Artykuł przygotował Andrzej Prószyński

Koordynator ds. Dostępności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie